oficiální stránky obce

Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek:
 

Personální obsazení a informace MŠ Mladějov

název školy – Mateřská škola Mladějov , 507 45 Mladějov 85
ředitelka – Iveta Karbanová
učitelka – Alena Válková
uklízečka – Marcela Krupičková
vedoucí školní jídelny – Kristýna Pechrová  ½ úvazek, pomocná síla  ½ úvazek
kuchařka  – Marie  Hnaníčková
zřizovatel – Obec Mladějov
typ školy – celodenní s pravidelným provozem
kapacita školy – 24 dětí
IČO – 709 99 872
telefon MŠ – 439 576 214, 608 111 672
email – skolka.mladejov@gmail.com
telefon ŠJ – 493 576 110
email – skolnijidelnamladejov@gmail.com
provozní doba MŠ – 6,00 – 15,30 hodin
provozní doba ŠJ – 6,00 – 14,30 hodin

Informace o nás
Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Mladějov.  Mateřská škola se nachází v klidné části obce v pěkném prostředí, obklopena zelení a hezky zařízenou zahradou. Máme zde hodně dětských herních prvků, které splňují všechny atesty potřebné pro vyžití předškolních dětí. MŠ je jednotřídní, heterogenní s kapacitou 24 dětí od 2,5 – 6 /7/ let.  Výchovně vzdělávací práce je zaměřena jak na mladší děti, u nichž se zaměřujeme na začlenění do kolektivu, tak na děti, které připravujeme na vstup do základní školy.  U všech věkových skupin  pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  – pod názvem  –  POZNÁVÁME SVĚT    /k nahlédnutí v MŠ/ .  Vedeme děti k samostatnosti, rozhodnosti, zodpovědnosti, společenským návykům, slušnému chování k sobě se navzájem, k ohleduplnosti. Výchovně vzdělávací proces zajišťují dvě plně kvalifikované učitelky, provozní pracovníci zde pracují tři.

 Koncepce naší mateřské školy je zaměřena na rozvoj dětské osobnosti v přirozeném prostředí vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti.  Děti vedeme k samostatnosti,
vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému. Naším cílem je probouzet u dětí aktivní zájem o  poznávání a objevování světa, ve kterém děti žijí a probouzet chuť se něčemu novému naučit, což využijí v dalším životě.
Omlouvání dětí – zákonný zástupce je povinný omluvit dítě v jeho nepřítomnosti ústně nebo telefonicky.  U dětí předškolních, kde je docházka do MŠ povinná  musí  zákonný zástupce omluvit dítě písemně  do sešitu, který je k dispozici u učitelek v MŠ  / viz Školní řád /, k nahlédnutí v MŠ.  Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole  si může zákonný zástupce odebrat  první den nemoci stravu do jídlonosiče , na ostatní dny je dítěti strava odhlášena. Do mateřské školy nesmí rodič vodit dítě nemocné, infekční nemoci hlásí učitelce . V mateřské škole se nepodávají žádné léky. Při náhlém onemocnění dítěte je zákonný zástupce kontaktován telefonicky a je povinnen v co nejkratší době si dítě z mateřské školy vyzvednout.
Stravování – ranní a odpolední svačinky se připravují ve ŠJ a donáší se dětem do MŠ. Na oběd docházíme do ŠJ, která je v bývalé ZŠ. Složení stravy ovlivňuje tak zvaný Spotřební koš. Jde o určené dávky jednotlivých druhů potravin, které by mělo každé dítě vzhledem ke svému věku konzumovat. Podobu Spotřebního koše určuje příloha vyhlášky ministerstva školství  č. 107/2008 Sb. Skládá se z deseti skupin potravin – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Součástí stravování je pitný režim zajišťující celodenní přísun nápojů. Stravování dětí v MŠ upravuje vyhláška MŠMT č. 107/2005Sb., o školním stravování v platném znění.
Během školního roku navštěvujeme různé kulturní akce, mimo jiné  – navštěvujeme místní knihovnu, jezdíme na festival JMP, pořádáme vánoční  besídku a posezení pro rodiče, seniory , děti vystupují na Mikulášské v místní restauraci , pořádáme besídku ke Dni matek s ukázkou práce dětí a dílničkou pro děti  a jejich rodiče, dětský karneval, čarodějnické řádění, oslavu Dne dětí , Den otevřených dveří…  Jezdíme a chodíme na výlety, delší vycházky po okolí., rádi si hrajeme na školní zahradě, kterou máme krásně zařízenou a můžeme si zde pohrát na herních sestavách, v altánku, na pískovišti , jezdit na kolách, tříkolkách, odrážedlech, zahrát si fotbal…  Navštěvujeme děti v mateřské škole v Libošovicích a Markvarticích, kde společně shlédneme  i  divadelní představení. Děti absolvují plavecký výcvik v Agua centru v Jičíně, v MŠ je kroužek AJ.
Spolupracujeme – s místní organizací hasičů, Sokolem, knihovnou, klubem důchodců a s MŠ Libošovice a Markvartice.
Co dítě potřebuje do mateřské školy – oblečení do třídy a na zahradu, náhradní prádlo, které je uložené v šatně – ponožky, spodní prádlo, triko, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, bačkory /pantofle z bezpečnostních důvodů ne/, pyžamko – vše označte značkou dítěte.
Placení – úplata za předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se platí 100 Kč za kalendářní měsíc a platí ho všechny děti i předškoláci, kteří dávají úplatu mateřské škole darem /rodiče s tímto písemně souhlasí/. Úplata za předškolní vzdělávání a stravné se platí vždy k 5. dni v měsíci /úplata se platí dopředu, stravné zpětně podle počtu odebraných obědů/. Platí se u vedoucí školní jídelny hotově  proti  podpisu nebo převodem na číslo účtu – KB – 78-8505930277/0100. Takto se platí i všechny akce – plavání, divadla, fotografování … a to vždy zpětně.
Zápis k předškolnímu vzdělávání a Den otevřených dveří – Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání /školský zákon/ a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.  Den zápisu vyhlásí ředitelka. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány v souladu s kritérii k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte v den zápisu vyplní přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, popřípadě občanský průkaz dítěte.  Ředitelka  od  zákonných zástupců přijme žádost a dle stanovených kritérií  a kapacitních možností rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví). Tato podmínka  se nevztahuje na  dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí a podrobnější informace na vývěsce v Obci, v MŠ na webových stránkách apod.  Dítě může být přijato do MŠ  i v  průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy. Zákonní zástupci dítěte, pro které je vzdělávání povinné, mají podle Školského zákona 561/2004 Sb.,§ 34a a 34b/, možnost individuálního vzdělávání dítěte. Bližší informace naleznete v příslušném zákoně a jsou upřesněny při zápisu a ve ŠŘ MŠ.   V den zápisu bývá v MŠ Den otevřených dveří.
Rekonstrukce  –  v letošním roce prošla naše MŠ o letních prázdninách rekonstrukcí v přízemí budovy se pokládala nová vinylová podlaha a koberec a byla vymalována šatna a chodba.

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA ke stažení:

Desatero předškoláka

 

Fotogalerie:

Vítání občánků 20. ledna 2018

 

FOTOGALERIE 2017

Vánoční nadílka ve školce

Vánoční výzdoba na školní zahradě

 

 

Divadelní představení MŠ Putování za betlémskou hvězdou

Práce dětí MŠ

Vánoční besídka pro seniory 2017

 

Akce 2017

 

 

 

Divadelní představení:

Mikulášská besídka:

Návštěva v knihovně

Oslavy dětí

Práce dětí

Vánoce 2016

Starší fotografie:

Hry v Mateřské škole:

Výlet do ZOO – 2016

Plavecký kurz – 2016

Loučení s předškoláky – 2016