oficiální stránky obce

Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek:
 

Personální obsazení a informace MŠ Mladějov

název školy – Mateřská škola Mladějov , 507 45 Mladějov 85
ředitelka – Iveta Karbanová
učitelka – Alena Válková
uklízečka – Marcela Krupičková
vedoucí školní jídelny – Kristýna Pechrová  ½ úvazek, pomocná síla  ½ úvazek
kuchařka  – Marie  Hnaníčková
zřizovatel – Obec Mladějov
typ školy – celodenní s pravidelným provozem
kapacita školy – 24 dětí
IČO – 709 99 872
telefon MŠ – 439 576 214, 608 111 672
email – skolka.mladejov@gmail.com
telefon ŠJ – 493 576 110
email – skolnijidelnamladejov@gmail.com
provozní doba MŠ – 6,00 – 15,30 hodin
provozní doba ŠJ – 6,00 – 14,30 hodin

Informace o nás
Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Mladějov.  Mateřská škola se nachází v klidné části obce v pěkném prostředí, obklopena zelení a hezky zařízenou zahradou. Máme zde hodně dětských herních prvků, které splňují všechny atesty potřebné pro vyžití předškolních dětí. MŠ je jednotřídní, heterogenní s kapacitou 24 dětí od 2,5 – 6 /7/ let.  Výchovně vzdělávací práce je zaměřena jak na mladší děti, u nichž se zaměřujeme na začlenění do kolektivu, tak na děti, které připravujeme na vstup do základní školy.  U všech věkových skupin  pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  – pod názvem  –  POZNÁVÁME SVĚT    /k nahlédnutí v MŠ/ .  Vedeme děti k samostatnosti, rozhodnosti, zodpovědnosti, společenským návykům, slušnému chování k sobě se navzájem, k ohleduplnosti. Výchovně vzdělávací proces zajišťují dvě plně kvalifikované učitelky, provozní pracovníci zde pracují tři.

 Koncepce naší mateřské školy je zaměřena na rozvoj dětské osobnosti v přirozeném prostředí vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti.  Děti vedeme k samostatnosti,
vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému. Naším cílem je probouzet u dětí aktivní zájem o  poznávání a objevování světa, ve kterém děti žijí a probouzet chuť se něčemu novému naučit, což využijí v dalším životě.
Omlouvání dětí – zákonný zástupce je povinný omluvit dítě v jeho nepřítomnosti ústně nebo telefonicky.  U dětí předškolních, kde je docházka do MŠ povinná  musí  zákonný zástupce omluvit dítě písemně  do sešitu, který je k dispozici u učitelek v MŠ  / viz Školní řád /, k nahlédnutí v MŠ.  Při nepřítomnosti dítěte v mateřské škole  si může zákonný zástupce odebrat  první den nemoci stravu do jídlonosiče , na ostatní dny je dítěti strava odhlášena. Do mateřské školy nesmí rodič vodit dítě nemocné, infekční nemoci hlásí učitelce . V mateřské škole se nepodávají žádné léky. Při náhlém onemocnění dítěte je zákonný zástupce kontaktován telefonicky a je povinnen v co nejkratší době si dítě z mateřské školy vyzvednout.
Stravování – ranní a odpolední svačinky se připravují ve ŠJ a donáší se dětem do MŠ. Na oběd docházíme do ŠJ, která je v bývalé ZŠ. Složení stravy ovlivňuje tak zvaný Spotřební koš. Jde o určené dávky jednotlivých druhů potravin, které by mělo každé dítě vzhledem ke svému věku konzumovat. Podobu Spotřebního koše určuje příloha vyhlášky ministerstva školství  č. 107/2008 Sb. Skládá se z deseti skupin potravin – masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, ovoce, zeleniny, brambor a luštěnin. Součástí stravování je pitný režim zajišťující celodenní přísun nápojů. Stravování dětí v MŠ upravuje vyhláška MŠMT č. 107/2005Sb., o školním stravování v platném znění.
Během školního roku navštěvujeme různé kulturní akce, mimo jiné  – navštěvujeme místní knihovnu, jezdíme na festival JMP, pořádáme vánoční  besídku a posezení pro rodiče, seniory , děti vystupují na Mikulášské v místní restauraci , pořádáme besídku ke Dni matek s ukázkou práce dětí a dílničkou pro děti  a jejich rodiče, dětský karneval, čarodějnické řádění, oslavu Dne dětí , Den otevřených dveří…  Jezdíme a chodíme na výlety, delší vycházky po okolí., rádi si hrajeme na školní zahradě, kterou máme krásně zařízenou a můžeme si zde pohrát na herních sestavách, v altánku, na pískovišti , jezdit na kolách, tříkolkách, odrážedlech, zahrát si fotbal…  Navštěvujeme děti v mateřské škole v Libošovicích a Markvarticích, kde společně shlédneme  i  divadelní představení. Děti absolvují plavecký výcvik v Agua centru v Jičíně, v MŠ je kroužek AJ.
Spolupracujeme – s místní organizací hasičů, Sokolem, knihovnou, klubem důchodců a s MŠ Libošovice a Markvartice.
Co dítě potřebuje do mateřské školy – oblečení do třídy a na zahradu, náhradní prádlo, které je uložené v šatně – ponožky, spodní prádlo, triko, pláštěnku nebo nepromokavou bundu, bačkory /pantofle z bezpečnostních důvodů ne/, pyžamko – vše označte značkou dítěte.
Placení – úplata za předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se platí 100 Kč za kalendářní měsíc a platí ho všechny děti i předškoláci, kteří dávají úplatu mateřské škole darem /rodiče s tímto písemně souhlasí/. Úplata za předškolní vzdělávání a stravné se platí vždy k 5. dni v měsíci /úplata se platí dopředu, stravné zpětně podle počtu odebraných obědů/. Platí se u vedoucí školní jídelny hotově  proti  podpisu nebo převodem na číslo účtu – KB – 78-8505930277/0100. Takto se platí i všechny akce – plavání, divadla, fotografování … a to vždy zpětně.
Zápis k předškolnímu vzdělávání a Den otevřených dveří – Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání /školský zákon/ a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.  Den zápisu vyhlásí ředitelka. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány v souladu s kritérii k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte v den zápisu vyplní přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, popřípadě občanský průkaz dítěte.  Ředitelka  od  zákonných zástupců přijme žádost a dle stanovených kritérií  a kapacitních možností rozhodne o přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví). Tato podmínka  se nevztahuje na  dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí a podrobnější informace na vývěsce v Obci, v MŠ na webových stránkách apod.  Dítě může být přijato do MŠ  i v  průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školy. Zákonní zástupci dítěte, pro které je vzdělávání povinné, mají podle Školského zákona 561/2004 Sb.,§ 34a a 34b/, možnost individuálního vzdělávání dítěte. Bližší informace naleznete v příslušném zákoně a jsou upřesněny při zápisu a ve ŠŘ MŠ.   V den zápisu bývá v MŠ Den otevřených dveří.
Rekonstrukce  –  v letošním roce prošla naše MŠ o letních prázdninách rekonstrukcí v přízemí budovy se pokládala nová vinylová podlaha a koberec a byla vymalována šatna a chodba.

DESATERO PŘEDŠKOLÁKA ke stažení:

Desatero předškoláka

 

Fotogalerie:

FOTOGALERIE 2017

 

čarodejnice 2017

 

Divadelní představení:

Mikulášská besídka:

Návštěva v knihovně

Oslavy dětí

Práce dětí

Vánoce 2016

Starší fotografie:

Hry v Mateřské škole:

Výlet do ZOO – 2016

Plavecký kurz – 2016

Loučení s předškoláky – 2016